รายวิชาที่มีอยู่

วิชาเศรษฐศาสตร์  เป็นวิชาว่าด้วยการจัดการทรัพยากร  ที่มีอยู่อย่างจำกัด  มาผลิตสินค้าและบริการเพื่อมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ทีมีอยู่อย่างไม่จำกัด


ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  การสื่อสารในยุคดิจิทัล  การทำธุรกรรมออนไลน์  สังคมออนไลน์   การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล   การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ  นำเสนอในรูปแบบดิจิทัลผลกระทบ  ความปลอดภัย  คุณธรรมจริยธรรม   และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน โปรแกรมสำนักงาน


หลักการและเหตุผลการพัฒนาหลักสูตร

การทำขนมอบมีการพัฒนารูปแบบของขนมอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส    ทุกเวลาและทุกสถานที่ มีรสชาติอร่อย และปรุงง่าย ทานได้ทุกที่ทุกเวลา จึงทำให้เป็นที่นิยมของทั้งคนซื้อและคนขาย อาจจะรับประทานขนมอบเป็นของว่างรองท้อง นอกจากนี้ ขนมอบยังทดแทนอาหารมื้อหนักใน ชั่วโมงเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ กลายเป็นอาหารที่ต้องถูกนำเข้าไปผสมผสานในงานต่างๆ มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ ทัวร์บริการท่องเที่ยว หรืองานอื่นๆ ดังนั้นทำให้ตลาดขนมอบยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก จุดขายที่สำคัญของการทำธุรกิจขนมอบ คือ รูปลักษณ์หรือ หน้าตาของขนมอบ เพราะถือเป็นสิ่งแรกที่สำคัญของจุดขายในการดึงดูดผู้บริโภค ให้สนใจอยากซื้อไปรับประทาน นอกจากนั้นยังต้องให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ การตลาดในรูปแบบต่างๆ

อาชีพผู้ประกอบการธุรกิจขนมอบ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง ศักยภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง หรือกลุ่มไปสู่การบริหารจัดการที่มี มาตรฐานเป็นไปตามหลักการของการประกอบอาชีพ เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม


ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการ การวางแผนการจัดองค์การ การควบคุม การติดตามและประเมินผล การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีการใช้อำนาจรัฐ  และการปกครองท้องถิ่น  พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทยจนถึงปัจจุบัน  โครงสร้าง  อำนาจหน้าที่ของรูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่น  หลักการกระจายอำนาจและการตรวจสอบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น เช่น  กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  วิทยาการบริหารกับการจัดองค์กรท้องถิ่น  การบริหารงานบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น    การบริหารงบประมาณและการคลังท้องถิ่น


คำอธิบายรายวิชา  ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) หลักการทรงงาน  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน

หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย สถาปัตยกรรมเครือข่าย การควบคุมและกำหนดเส้นทางส่งข้อมูล และการประยุกต์ใช้เครือข่ายเบื้องต้นในงานธุรกิจ

การเรียนรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากปัญหาของชุมชน จากประสบการณ์ตรง เพื่อนำผลไม้ของชุมชนตามฤดูกาลที่เหลือจากการจำหน่าย เพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ สอนให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการบริหารจัดการ การสร้างผลิตภัณฑ์ และจัดกระบวนการบริหารให้ได้มาซึ่งความคุ้มค่า และสร้างผลิตภัณฑ์ รายได้ใหม่ให้กับชุมชน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา สมรรถะเด็กปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการและสมรรถนะเด็กปฐมวัย การเชื่อมต่อทางการศึกษาระหว่างระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษา

เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป  
ของวิทยาลัยชุมชนตราด โดยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ในรายวิชามาตรฐานอาหารและจริยธรรม ไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้สอดคล้อง กับการดำเนินงานในยุคปัจจุบัน


รายวิชาหลักการเงิน เป็นการศึกษาเป้าหมายและหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน สถาบันการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การจัดหาเงินทุน โครงสร้างเงินทุน ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน


ความหมาย ความสำคัญ รูปแบบการจัดบริการนำเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ การบริหารจัดการรูปแบบการจัดนำเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะประเภทต่าง ๆ  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ

หมายเหตุ ให้เลือกรูปแบบการจัดนำเที่ยวตามบริบทของพื้นที่

    หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพร่างเรื่องราวตามลำดับขั้นตอน (Story Board) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมสำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประเภทต่างๆ การใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว และการสร้างชิ้นงานภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพร่างเรื่องราวที่กำหนดไว้

กิจการและระบบการผลิตในสวนผลไม้ การวางแผนและการตัดสินใจในการผลิตไม้ผล หลักการจัดสวน ไม้ผลในท้องถิ่น การจัดการเทคโนโลยีและระบบการผลิตย่อยต่างๆในสวนผลไม้ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ในการผลิตไม้ผล การศึกษานอกสถานที่


ศึกษาแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับภาวะผู้นำ คุณสมบัติ คุณลักษณะ และบทบาทหน้าที่ของผู้นำ ทักษะการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างทีมงาน ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ศึกษากรณีตัวอย่างและฝึกทักษะการ รับรู้ทางสังคม พฤติกรรมของบุคคลต่อสังคม การช่วยเหลือกันทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล การพัฒนา ทัศนคติ การเสริมสร้างจิตสำนึกทางสังคมที่ถูกต้อง เพื่อ พัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำชุมชน

    พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของท้องถิ่น แหล่งปลูก พันธุ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปัจจัยที่ส่งผลต่อ    การเจริญเติบโตของพืช การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การส่งเสริมพืชเศรษฐกิจเพื่อการค้า

ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การจัดทำโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง

การทักทาย (Greeting)
สามารถเลือกใช้คำทักทายได้ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ และถูกเวลา

ความมีสุนทรียภาพทางภาษาในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาปัญญา   การนำเสนอความคิดและผลงาน การย่อความ  การเขียนรายงาน การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทักษะการส่งสาร การพูด การเขียนอย่างสร้างสรรค์ 

การเพิ่มมูลค่าและการเก็บรักษาทุเรียน เป็นผลิตภัณฑ์ทุเรียนเชื่อม

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการคิดของเด็กปฐมวัย พัฒนาการและการทำงานของสมอง ช่วงอายุแรกเกิดถึงหกปี โครงสร้างและการทางานของสมอง ทักษะสมองส่วนหน้า สมองกับการคิด การจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะการทางานของสมองส่วนหน้า